Barometr Praktyk Płatniczych dla Polski 2021

Wiadomości o Atradius

Polska: dane z branż chemicznej, rolno-spożywczej i dóbr użytkowych

Kluczowe wnioski z raportu

Ankietowane firmy w całej Polsce poinformowały nas, że około 40% należności z całkowitej wartości ich sprzedaży B2B jest obecnie przeterminowane. Jest to spadek z 44% w porównaniu z rokiem ubiegłym, chociaż znaczna liczba ankietowanych firm powiedziała nam, że muszą czekać dłużej niż w zeszłym roku, aby spieniężyć zaległe płatności.

6% całkowitej wartości faktur B2B jest przeterminowanych powyżej 90 dni i taki sam procent został odpisany jako nieściągalne. Obie wartości pozostały niezmienione porównując rok do roku.

Chociaż wiele firm było w stanie ograniczyć DSO (Days Sales Outstanding) w ciągu ostatniego roku, było to zwykle niejednolite, ponieważ wiele firm odpowiedziało, że ma trudności z powstrzymaniem pogarszających się poziomów DSO.

Rosnące koszty obsługi kredytowej i windykacji to coś, z czym boryka się w ostatnim czasie coraz więcej firm w Polsce.

Patrząc na 2022 r., firmy ankietowane w całej Polsce nadal spodziewają się wzrostu opóźnień w płatnościach, a nawet niewypłacalności, spowodowanych w dużej mierze trwającymi skutkami pandemii. W tym kontekście wydaje się, że istnieje zwiększony apetyt na ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Na pytanie, czy pandemia trwale wpłynęła na działalność biznesową, 58% respondentów odpowiedziało, że na stałe przyjęło pracę z domu.

Więcej informacji znajdziesz w naszym raporcie w linku poniżej. Zachęcamy do lektury.

 

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.