Mapa ryzyka Atradius

Wiadomości o Atradius

Mapa ryzyka Atradius przedstawia w formie graficznej, aktualizowane co kwartał ryzyka poszczególnych krajów, z krótkim opisem dla krajów, w których zaobserwowano największe zmiany.

Mapa ryzyka teaser

Poniższe mapy zostały opracowana przez nasz zespół ds Badań Ekonomicznych

Przedstawione analizy są syntezą wielu źródeł informacji do jakich dostęp mają analitycy firmy Atradius.

Zachęcamy szczególnie eksporterów do zapoznania sie z poniższym materiałem.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.