Polityka Speak Up

Celem kanału Speak Up jest przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń Kodeksu postępowania i polityki wewnętrznej firmy Atradius, wszelkich działań lub zaniechań skutkujących naruszeniem prawa lokalnego lub międzynarodowego, a także wszelkich nieprawidłowości lub potencjalnych nadużyć. Anonimowe zgłoszenia będą przyjmowane i weryfikowane z zachowaniem najwyższej ostrożności i poufności.

Polityka Speak Up firmy Atradius określa kanały zgłaszania wyżej wymienionych nieprawidłowości. Atradius nie będzie tolerować działań odwetowych wobec osób dokonujących tego typu zgłoszeń lub żądających przeprowadzenia oficjalnego dochodzenia w danej sprawie.

Atradius zachęca pracowników, a także inne zainteresowane strony powiązane biznesowo lub zawodowo z firmą Atradius (w tym między innymi klientów, brokerów, kontrahentów, akcjonariuszy, oddelegowany personel, byłych/potencjalnych pracowników, stażystów) do zgłaszania wątpliwości lub nieprawidłowości, jeśli uważają, że dana kwestia w firmie Atradius narusza jakiekolwiek przepisy prawa bądź wewnętrzne zasady i procedury.

Kanały, za pośrednictwem których można przesyłać zgłoszenia o wyżej wymienionych nieprawidłowościach, są następujące:

  • wiadomość e-mail na jeden z następujących adresów: alertline@atradius.com lub alertline@creditoycaucion.es
  • zgłoszenie przesłane pocztą na adres: Director of Internal Audit, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Paseo de la Castellana 4, 28046 Madryt, Hiszpania.

W celu zgłaszania wątpliwości lub nieprawidłowości dozwolone jest użycie dowolnego formularza lub szablonu. Przy dokonywaniu zgłoszenia prosimy o podanie wszelkich dostępnych informacji, które uznają Państwo za istotne lub przydatne. Zgłoszenie nieprawidłowości musi zawierać co najmniej następujące informacje:

  • Zgłaszana nieprawidłowość, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat okoliczności incydentu, z załączeniem, o ile to możliwe, dokumentów na jej potwierdzenie.
  • Wskazanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nieprawidłowość, o ile są znane.

Otrzymane zgłoszenie zostanie przeanalizowane przez zespół Audytu Wewnętrznego firmy Atradius zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.