Miesięcznik Ubezpieczeniowy - Business First - artykuły

Wiadomości o Atradius

Na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego nasi eksperci wypowiadają się na tematy dotyczące problemów, które dotykają przedsiobiorców działających w sektorze małych i średnich firm.

Ubezpieczenia należności filarem MŚP: dlaczego tak istotne jest zabezpieczenie jednego z pokaźniejszych składników bilansu każdej firmy. Założenia koncepcji Business First.

Powiązane dokumenty:

Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2017 listopad

 

Paweł Szczepankowski o istocie długoterminowych relacji w ubezpieczeniach. Czy jest możliwe połączenie aspektów technologicznych usługi ubezpieczeniowej z budowaniem relacji?

Powiązane dokumenty:

Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2017 maj

 

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw – „mission impossible”, czy realna szansa dla ubezpieczycieli? Zapowiedź programu produktowego Atradius dla sektora MŚP

Powiązane dokumenty:

Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2015

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.