Barometr praktyk płatniczych dla Polski 2017

Wiadomości o Atradius

Niewystarczająca dostępność kapitału stanowiła najczęściej wymieniany powód opóźnień płatności w Polsce oraz w całej Europie Wschodniej. Szczegóły znajdziesz w naszym Barometrze Praktyk Płatniczych.

Nasze badania wskazują na wzrost przeterminowań płatniczych w 2017 roku.

 

 

 

Przeterminowania fota barometr Praktyk Płatniczych

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz w naszym raporcie w linku poniżej. Zachęcamy do lektury.

Powiązane dokumenty:

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.